Yeni Mp3Populyar
Daxil ol
Yeni Mp3Populyar
Sevinc Musayeva
Sevinc Abbas qızı Musayeva — Azərbaycan filoloqu, Bakı Slavyan Universitetinin Klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.


== Həyatı ==
Sevinc Abbas qızı Musayeva 17 sentyabr 1971-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Naxçıvan şəhəri 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1993-cü ildə M.F.Axyndov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2009-cu ildə “Проблема личности в повести «Хаджи-Мурат» в контексте творчества Л.Н.Толстого 1890-1900-х годов ” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə “Проблема личности в повести «Хаджи-Мурат»”adlı dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur. Bakı Slavyan Universitetinin klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının dosentidir.
Beynəlxalq və yerli dərgilərdə elmi məqalələri dərc olunmuşdur. Bir çox beynəlxalq konfransların məruzəçisi və iştirakçısı olmuşdur.Hal-hazirda Filologiya ve xarici dil muellimliyi fakultesinde dekan muavini vezifesinde calisir.


== Əsərləri ==
Перевод и вопросы межнациональных литературных связей в журнале «Литературный Азербайджан» (к постановке вопроса) //Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Выпуск I, Баку: Мутарджим, 1997, с.91-93
Особенности мировоззрения Л.Н.Толстого рубежа веков// Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Выпуск III, Баку: Мутарджим, 2006, с.115-117
Характер Хаджи-Мурата в одноименной повести Л.Н.Толстого// Beynəlxalq Elmi-Nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. Bakı: BDU, 2006, 4 (52), с.96-98
Сравнительная характеристика образов Шамиля и Николая в повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат»// Ученые записки» Азерб. Университета языков. Баку-2007, № 1, с.147-151
Религиозные воззрения Л.Н.Толстого 1890-1900-х годов//«Ученые записки» Азерб. Университета языков. Баку-2008, № 2,с.238-243
Основные способы раскрытия характеров действующих лиц в повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат» // III межрегиональная научно-практическая конференция с междуна¬родным участием “Актуальные проблемы филологии», Барнаул-Рубцовск, Издательство Алтайского государственного университета 2009,7 июня, с.270-278
Проблема человека в творчестве Л.Н.Толстого рубежа XIX-XX вв// Гуманитарные исследования Астраханского государственного университета журнал фундаменталь¬ных и прикладных исследований 2012, № 1 (41),с.135-139
Элементы устного народного творчества как вспомогательное средство раскры¬тия характеров в повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат»// «Вестник» Московского лингвистического университета. Выпуск 24(657) 2012, №1, с.164-170
Повесть Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат»// «Вестник» Белорусского педагогического университета им. М.Танка. 2012, №1, с.101-104
«Человек в творчестве Л.Н.Толстого» программа по спецсеминару для студентов филологического факультета БСУ, 40с.
Проблема личности в повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат».Учебное пособие. Баку: Мутарджим, 2014,s.140.


== Mənbə ==
http://bsu-edu.org/AXabar.aspx?kkk=57